Kontakt telefoniczny:

+48 504 660 300

Zasady sprzedaży ofertowej

Firma EuroProfit sprzedaje ruchomości w formie ofertowej z zachowaniem poniższych zasad:

  1. zamieszczone w ogłoszeniach informacje o proponowanych ruchomościach nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
  2. zainteresowany zakupem klient powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na określoną ruchomość w  siedzibie firmy w Tomaszowie Maz. ul. Opoczyńska 5-9 oraz uiścić zaliczkę w kwocie 10% oferty.
  3. fakt złożenia takiej oferty jest  informacją, że zainteresowany zakupem zapoznał się osobiście ze stanem technicznym i prawnym ruchomości, wyposażeniem, kompletnością, dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń
  4. jedynym kryterium wyboru oferty zakupu jest cena. Oferta zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni. W przypadku braku zgody na sprzedaż ruchomości za kwotę zaproponowaną w ofercie, klient może złożyć inną wyższą ofertę lub zrezygnować z zakupu, wtedy zaliczka zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi.  Natomiast w przypadku zgody zostanie zaliczona na poczet ceny
  5. firma EuroProfit zastrzega sobie prawo do wycofania ruchomości ze sprzedaży bez podania przyczyny
  6. sprzedaż ruchomości następuje na podstawie faktury VAT, natomiast płatność za ruchomość na podstawie faktury pro-forma
  7. odbiór  zakupionej ruchomości uzgadniany jest po potwierdzeniu wpływu całej ceny sprzedaży brutto na wskazane konto bankowe
  8. kupujący akceptuje fakt, iż sprzedawana ruchomość jest rzeczą używaną, a firma EuroProfit nie udziela gwarancji i wyłącza prawo rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego
  9. firma EuroProfit nie uzupełnia braków w kompletności i w wyposażeniu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych ruchomości
Szybki wybór marki

Porównanie pojazdów(0) ×

Porównaj Wyczyść wszystko

Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać
ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce bezpieczeństwa

 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Zamknij